Hvorfor du bør stemme Rødt i dag

Eller burde ha gjort, din skammelige tøs!

Kjapp oversikt over Rødt sitt program.

Helse

Er imot privatisering og vil ha desentralisering av sykehustjenester og døgnkontinuerlig medisinsk og kirurgisk akuttberedskap og fødeavdeling på alle lokalsykehus. Vil ha utbygging av jordmortjenesten.

Ingen egenandeler på medisiner og helsetjenester.

Vil avvikle helseforetakene.

Vil bygge faglige nettverk og lage hospiteringsordninger mellom små og store sykehus for å sikre kvalitet og bemanning.

Ønsker å la små sykehus gi nye behandlingstilbud.

Vil styrke generalistutdanninga av leger og kreve to års praksis i lokalsykehus for å få godkjent spesialistutdanning.

Mener bruken av uniformert politi og håndjern ved transport av mennesker med psykiske lidelser må stanses.

Vil ha en ventelistegaranti på to uker for barn og ungdom og fire uker for voksne som trenger psykiatrisk hjelp.

Tannhelse

Vil ha gratis tannhelsetjeneste til alle.

Eldreomsorg

Vil lovfeste retten til sykehjemsplass.

Vil ha 10.000 nye stillinger i omsorgssektoren.

Er imot privatisering og mener eldreomsorg er et offentlig ansvar. Ingen egenandeler.

Dekningsgraden på sykehjemsplasser må tilsvare det statlige minstekravet på 25 prosent av antall eldre over 80 år i alle kommuner.

De eldre må sikres varm, nylaget og næringsrik middag hver dag.

Husbanken må ha egne midler for å sikre bygging av omsorgsboliger og refinansiering av markedsfinansierte omsorgsboliger.

Stortingets må holde løftet om å finansiere 3/4 av nye sykehjem og omsorgsboliger over statsbudsjettet.

Skole og utdanning

Vil ha gratis offentlig skole fra grunnskolenivå og til og med videregående. Imot private skoler, også private livssynsskoler.

Vil fjerne den kristne formålsparagrafen og vil ha bort KRL-faget i grunnskolen.

Ønsker en fleksibel skolestart og vil ikke ha aldersblandede grupper. Ingen klasser skal være på over 20 elever og antall klasser skal være grunnlag for finansieringen.

Skolefritidsordning skal være gratis.

Alle elever skal få en bærbar PC. Tilgjengelig materiell på både bokmål, nynorsk og samisk skal sikres. Alle skal ha rett til særskilt opplæring.

Vil stanse de nasjonale prøvene. Vil ha forsøk med karakterfri ungdomsskole.

Imot at høyere utdanning skal privatiseres.

Vil ha gratis fjernundervisning i teoretiske fag, gjerne ved bruk av IKT-verktøy.

Vil ha større aksept for utdanning fra utlandet. Bør være gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Samferdsel

Vil ha offentlige eierskap og styring av kollektivtransporten.

Vil ha gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert med restriksjoner på biltrafikken.

Ønsker at rushtidsavgift innføres og øremerkes utbygging av kollektivtrafikken.

Alle fylker skal innføre billige månedskort for ungdom og studenter.

Støtter bruk av veiprising i store byer for å legge begrensninger på privatbilismen

Vil prioritere å utbedre farlige veistrekninger og ulykkespunkter på E6 først og fremst i distrikts-Norge. Skal fullfinansieres av staten.

Er imot offentlig støtte til ekspressbusser som konkurrerer med tog.

Ønsker å gjeninnføre 50 prosent studentrabatt på NSB og ekspressbusser der tog ikke er noe alternativ

Vil sikre jernbaneforbindelse til de to andre skandinaviske hovedstedene. Arbeider for å bygge ut høyhastighetsbaner med dobbeltspor mellom de store byene.

Barnehager

Vil ha lovfestet rett til barnehage for alle barn. Utbyggingen og driften skal være offentlig.

Barnehage skal være gratis. Døgnåpne barnehager skal være et tilbud der det er behov.

Er imot en kristen formålsparagraf.

Vil ha styrer med førskolelærerutdannelse i hver barnehage og øke førskolelærerlønna for å rekruttere pedagoger til barnehagene. Mener det trengs både flere pedagoger og ansatte generelt i barnehagene.

Må øke satsingen for å få inn personale med flerkulturell og minoritetsspråklig kompetanse.

Vil fjerne kontantstøtten.

Klima/Miljø

Vil at Norge skal redusere klimagassutslipp utover forpliktelsene i Kyoto-avtalen.Mener vi har en internasjonal forpliktelse til å satse på forskning og utvikling innen energi- og miljøteknologi.

Byggingen av forurensende gasskraftverk må stoppes, videre utvikling av gasskraftteknologi med CO2-rensing må prioriteres.

Forsøkene med atomkraft i Norge må stanses.

Det norske energiforbruket må reduseres vesentlig, elektrisk kraft og stasjonær oppvarming må dekkes av fornybare kilder.

Det må stilles strengere krav til energibruk ved nybygg og vedlikehold av bygninger. Vil ha sterk økning i bruk av vannbåren varme.

Vil ha reduksjon av avfallsmengder gjennom krav til emballasjereduksjoner og avgifter på produkter med unødig og miljøfarlig emballasje.

Vil verne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen mot petroleumsvirksomhet og satse på prosjekter med vind-, sol- og bølgekraft.

Kriminalitet/Politi

Vil heve den kriminelle lavalderen til 16 år, og at ingen ungdom under 18 år skal fengsles.

Vil legge ned de store sentralanstaltene, og bygge ut rehabiliteringstiltak som alternativ til fengsel.

Rusgiftmisbrukere og straffedømte skal få behandlings-, arbeids- og utdanningstilbud.

Vil gi tilbud om behandling til alle som blir dømt for incest, seksuelle overgrep og kvinnemishandling, og fri rettshjelp til alle som er utsatt for mishandling og seksuelle overgrep.

Fri rettshjelp til de som er tiltalte i forbindelse med politiske demonstrasjoner, aksjoner o.l.

Innvandring

Vil øke antallet kvoteflyktninger.

Vil gi oppholdstillatelse til alle som har vært mer enn 15 måneder i landet, uten krav til arbeid.

Vil gi gratis advokat fra første dag og til asylsøknaden er behandlet. Asylsøkere skal ha arbeidstillatelse mens saksbehandlingen pågår.

Vil at asylmottak skal organiseres desentralisert i vanlige boliger i lokalmiljøet.

Staten må fullfinansiere bosetting av dem som har fått innvilget asylsøknad og gi økonomisk støtte ved familiegjenforeninger.

Vil at undervisning på morsmålet skal være en rett for alle, og at kommunene tilrettelegger særskilt for innvandrere i helsevesen og eldreomsorg.

Mener at profesjonsutdanningen ved universitetet og høgskoler innfører kvoter for ungdom fra flyktning- og innvandrerfamilier.

Næringsliv

Ønsker offentlig eierskap i og styring med norsk industri og statlig investering i industrien for å sikre arbeidsplasser og god samfunnsutvikling.

Vil satse videre på en kraftkrevende industri, og vannkraft må fortsatt være grunnlaget for dette.

Oljefondet må brukes på forskning og utvikling av norsk industri, samt utbygging av infrastruktur som høyhastighetstog, bredbånd og oppgradering av kraftproduksjon og distribusjon.

Vil satse på forsking og produktutvikling.

Kultur

Vil ha styrking av bibliotekene med økte og øremerkede bevilgninger. Ønsker kommunale kulturskoler og internasjonale kultursentra over hele landet.

Mener bibliotekene er svært viktig og vil videreutvikle folkebibliotekene, blant annet at Internett kan tilbys gratis. Vil styrke bibliotekene med økte og øremerkede bevilgninger.

Vil ha øremerket satsing på rock og andre uavhengige ungdomskulturelle uttrykk. Vil ha økte bevilgninger til idrettsorganisasjoner, musikk, korps og andre som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge.

Bøker må ha lik pris over hele landet.

Vil ha kommunal kinodrift og styrke denne.

Vil øke bevilgningene til norsk filmproduksjon.

Legge spesielt til rette for innvandrernes kulturaktiviteter.

Landbruk

Landbruket må i større grad enn i dag baseres på lokale ressurser. Innenfor økologisk forsvarlige rammer bør dyrket areal og tallet på bruk økes.

Vil arbeide for å styrke lovverket som regulerer jord- og skogeiendom. Vil oppdrettholde odelsloven. Går imot å heve arealgrensene i loven. Bo- og driveplikten bør utvides.

Støtteordninger bør fremme kombinasjonsdrift. Økologisk jordbruk, skogbruk og reindrift må bli oppmuntret gjennom særskilte støtterordninger.

Bruk av kunstgjødsel, kraftfôr, antibiotika og biocider må reduseres.

Vil hindre sentralisering av meieri og slakteri.

Distriktspolitikk

Må sikre arbeidsplasser innen primærnæring, industri og offentlig sektor.

Oppgaver og ansvar bør desentraliseres, slik at de løses nærmest mulig brukerne av velferdstjenestene.

Vil at folk skal ha skole der de bor. At det fortsatt skal finnes postkontorer og andre offentlige etater i distriktene.

Vil at nye statlige institusjoner og forvaltningsorgan plasseres utenfor de store byene.

Ingen statlige arbeidsplasser i distriktene skal nedlegges uten at det blir etablert alternativer.

Økonomi

Vil ha en solid og forutsigbar kommuneøkonomi.

Vil stanse og reversere privatisering, og nasjonalisere selskaper som Telenor, DnBNor og Statoil.

Ønsker å øke dagpengene for arbeidsløse til 100 prosent av lønn.

Vil ha en likelønnspott som sikrer kvinner en lønn å leve av.

Går inn for 6-timersdag med full lønnskompensasjon.

Vil heve minstepensjonen til 3G. Vil at folk som tjener under 3G (ca 210 000 kroner i 2008) ikke skal betale skatt.

Ønsker at høyeste trinn på toppskatten skal ramme inntekt over 600 000 kroner, og at satsen økes fra 12 prosent til 25 prosent.

Vil beskatte aksje-, finans- og valutatransaksjoner.

Utenriks

Vil hente de norske soldatene hjem fra utenlandsoppdrag.

Ønsker å trekke oljefondets investeringer ut av Israel.

Vil legge ned Utlendingsnemda (UNE) og opprette en uavhengig asyldomstol som legger FNs flyktningskonvensjon til grunn.

Godt valg folkens!

Reklamer

2 kommentarer om “Hvorfor du bør stemme Rødt i dag

  1. Litt synd at de ikke fikk fler stemmer, vi stemmer på de neste gang og syns jeg.
    De har jo muligheten til å påvirke litt da.
    Men blir spennende å se hvem som overtar skuten etter Torstein.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s